I. Voor FlixCompanies: Algemene voorwaarden personenvervoer

Datum: 04.03.2024

1  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van passagiers met het Europees vervoersnetwerk dat geëxploiteerd wordt door FlixBus. Het doel van de voertuigen is personenvervoer.

1.1 De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van passagiers in het netwerk van Flix SE (hierna ook: “Flix”) in overeenstemming met EU-verordening nr. 181/2011. De voertuigen worden gebruikt voor het vervoer van passagiers. Voor zover de dienst wordt geleverd door samenwerkingspartners (hierna ook: “Partners”), zijn hun algemene voorwaarden voor bedrijfsvoering en specifieke vervoersvoorwaarden exclusief van toepassing. Deze zijn te vinden op de websites van de Partners. Houd er rekening mee dat deze alleen beschikbaar zijn in het Engels. De Partners nemen geen transportverplichtingen op zich bij het gebruik van het merk FlixBus, met uitzondering van de verbindingen 96 Wenen - Graz en X96 Wenen Airport - Graz, die worden beheerd door Dr. Richard Linien & co KG.

2  Recht op vervoer

2.1 Het recht op vervoer bestaat in het geval waarin een vervoerscontract is afgesloten.

2.2 De boekingsbevestiging (zie paragraaf 3.1) geeft de passagier het recht om vervoerd te worden tussen het vertrekpunt en de plaats van bestemming zoals vermeld op het vervoersbewijs. Het later opstappen of vroeger uitstappen is vanwege wettelijke bepalingen niet toegestaan.

2.3 In het geval van boekingen aan boord van een voertuig bestaat slechts een vervoersplicht wanneer er voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis.

2.4 Wanneer een bus wordt verzocht te stoppen, bestaat alleen een vervoersplicht wanneer een reis geboekt was van of naar de betreffende halte binnen de overeenkomende reserveringstermijn. Deze haltes op afroep worden als zodanig aangegeven in de betreffende dienstregelingen. De overeenkomende reserveringstermijnen worden aangegeven in de betreffende dienstregelingen.

3  Tickets, vervoerskosten

3.1 De beschreven vervoerskosten moeten worden betaald in ruil voor het vervoer. Flix geeft hiervoor tickets uit. Een geldig ticket is een afgedrukte of in elektronische vorm (PDF-bestand) toonbare boekingsbevestiging in combinatie met een geldig, van een foto voorzien identiteitsbewijs van de passagier. Ingeval sprake is van een boeking aan boord van een voertuig, geldt de handgeschreven of afgedrukte bon als aankoopbewijs en als boekingsbevestiging. Er wordt per passagier en per reis één ticket uitgegeven. Verbindingen met een overstap worden als één rit beschouwd. Tijdens het boekingsproces moeten de voor- en achternaam van de passagier en, indien van toepassing, de geboortedatum worden ingevuld. Of er sprake is van een recht op vervoer wordt bepaald door de naam van de passagier te vergelijken met die op de reserveringslijst, die de chauffeur of het personeel van het busstation op de mobiele telefoon getoond wordt op basis van de bestaande boekingssituatie. Dat gebeurt bij voorkeur door de tickets te scannen.

3.2 De passagier moet vóór vertrek geboekt hebben. Alleen met een geldige boekingsbevestiging kan de passagier toegang krijgen tot het passagiersgedeelte van het voertuig.

3.2.1 Een rit kan via de webportals en de mobiele smartphone-apps van Flix, bij kantoren van partners, aan boord van de voertuigen (tegen het normale tarief) en bij sommige bemande busstations worden geboekt. Reserveren aan boord van het voertuig is alleen mogelijk als er voor het gehele traject nog voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn. Het verdient daarom aanbeveling om een ticket vooraf (online, via een app of een boekingskantoor) aan te schaffen.

3.2.2 Een boekingsbevestiging (de bestelgegevens) wordt opgeslagen, kan worden opgeroepen via de webportals en kan indien nodig ook per e-mail naar de passagier worden verzonden.

3.2.3 Elke passagier met een geldig ticket heeft recht op een zitplaats. Passagiers met kinderen en mensen met beperkte mobiliteit hebben voorrang bij de keuze van hun zitplaatsen.

3.3 Online tickets kopen:

3.3.1 De weergave van producten in de webshop, die toegankelijk is via het internet en de smartphone-app, vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus die potentiële passagiers aanspoort om boekingen te plaatsen. Door op de knop “Boeken”/“Betalen” te klikken, wordt een bindende boeking voor de producten in het winkelmandje geplaatst. Er wordt per passagier en per reis één ticket uitgegeven. Trajecten met een overstap worden als één rit beschouwd. Direct nadat een boeking is gedaan, wordt er een automatische ontvangstbevestiging per e-mail verzonden. De vervoersovereenkomst wordt pas gesloten als Flix de boeking heeft aanvaard door een orderbevestiging te versturen. Deze orderbevestiging kan ofwel samen met de automatische bevestiging per e-mail dan wel achteraf afzonderlijk worden verzonden.

3.3.2 Ondanks de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de overdracht van gegevens via het internet op een foutloze manier zal verlopen en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn. Het is niet mogelijk om computerprogramma’s (software) en gegevensverwerkingssystemen (hardware) te ontwikkelen en beheren die op een geheel foutloze manier functioneren en alle onvoorspelbaarheden uit te sluiten die samenhangen met het gebruik van het internet. Flix kan derhalve geen enkele garantie geven voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en technische systemen. Met name de technische aspecten van het internet zorgen ervoor dat de constante beschikbaarheid van online boekingsmogelijkheden niet kan worden gegarandeerd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op lagere prijzen of kortingen wanneer het systeem vanwege technische problemen pas na enige tijd opnieuw beschikbaar is (bijv. na afloop van een voorkoopperiode).

3.3.3 Er dient opgemerkt te worden dat de wettelijke bepalingen betreffende rechten om boekingen te annuleren in geval van verkoop op afstand niet van toepassing zijn op vervoerscontracten die door middel van verkoop op afstand, bijv. online zijn afgesloten en waarbij de dienstverlener zich ertoe verbindt om na afsluiting van het contract de dienst te verlenen op een specifiek tijdstip of binnen een bepaalde periode – zulks in tegenstelling tot wat geldt voor de online postorderhandel. De vorengaande bepaling laat onze voorwaarden met betrekking tot annuleringen echter onverlet.

3.4 Verkoopkantoren met eigen personeel:

Verkoopkantoren, ticketkantoren en de klantenservice van FlixCompanies kunnen servicekosten in rekening brengen om een boeking of annulering te voltooien. De agentschapskosten zijn afhankelijk van de shoplocatie.

3.5 Vervoerskosten:

3.5.1 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het boeken van alle prijsniveaus of prijsquota in alle boekingskantoren. Met name kortings- en actieprijzen zijn soms alleen beschikbaar bij online boekingen.

3.5.2 De vervoerskosten hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van personen; overige diensten zoals het reserveren van zitplaatsen en het vervoer van fietsen, extra bagage of speciale bagage worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.5.3 Voor gereduceerde vervoerstarieven gelden specifieke boekingsvoorwaarden. Bepalend in dit verband zijn de voorwaarden die in verband daarmee zijn gepubliceerd.

4  Ongeldige tickets

De passagier moet zowel het ticket als een geldig legitimatiebewijs met foto tonen indien hem dat gevraagd wordt door de medewerkers van FlixCompanies tijdens steekproefsgewijze kaartcontroles ter controle van de geldigheid van het ticket.

5  Hogere vervoerskosten

5.1 Passagiers zijn verplicht hogere vervoerskosten te betalen indien zij aan boord van een voertuig niet kunnen aantonen dat zij, ofwel vooraf ofwel tijdens het instappen, een zitplaats hebben geboekt voor de betreffende reis.

5.2 Passagiers die bij controle geen geldige boeking kunnen aantonen, zijn verplicht om hun juiste persoonsgegevens op te geven en zich op verzoek te identificeren.

5.3 De hogere vervoerskosten bedragen twee keer de normale vervoersprijs voor de afstand die de passagier heeft afgelegd, met een minimum van €60, plus het tarief voor de resterende afstand naar de plaats van bestemming van de passagier. Indien passagiers niet kunnen aantonen welk traject er is afgelegd, wordt bij het berekenen van de hogere vervoerskosten het beginpunt van de busroute als het vertrekpunt beschouwd.

5.4 De hogere vervoerskosten moeten direct of, in andere gevallen, uiterlijk 2 weken na ontvangst van het schriftelijke betalingsverzoek betaald worden. Na overschrijding van de betalingstermijn wordt een verwerkingsvergoeding van €5 in rekening gebracht voor ieder schriftelijk betalingsverzoek indien de passagier niet kan bewijzen dat er geen, of alleen lagere verwerkingskosten zijn gemaakt. FlixCompanies behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

6  Dienstregelingen

6.1 Wijzigingen in de goedgekeurde en gepubliceerde reistijden, -data, -routes en -tarieven zijn voorbehouden op redelijke gronden, met name waar het de uitvoering van beslissingen van regelgevende instanties betreft.

6.2 Indien de gepubliceerde routes in de dienstverlening gemarkeerd zijn met “nog officieel goed te keuren”, is de vergunningsprocedure om de betreffende aansluitingen in de gepubliceerde dienstregeling op te nemen nog niet afgerond voor de routes in kwestie (aansluiting, halte, reisdag, tarief etc.).

6.3 Wijzigingen in de dienstregeling die van kracht worden na het afsluiten van het vervoerscontract en waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk is (bijv. ten gevolge van langetermijneffecten van natuurrampen of langdurige bouw- of wegwerkzaamheden) geven passagiers niet het recht om schadevergoeding te eisen, zo lang deze wijzigingen slechts in mindere mate afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen vertrek- en aankomsttijden, d.w.z. tot een afwijking van maximaal 2 uur. Aanzienlijke wijzigingen in de dienstregeling geven passagiers het recht het vervoerscontract kosteloos te beëindigen. Hiertoe wordt passagiers verzocht om telefonisch contact op te nemen met de klantenservice

 • Vanuit Duitsland of Zwitserland (vaste netwerk in Duitsland): +49 30 300 137 300
 • Vanuit Oostenrijk (vaste netwerk in Oostenrijk): +43 820 910 340
 • Vanuit Italië (vaste netwerk in Italië): +39 (02) 947 59 208
 • Vanuit Frankrijk (vaste netwerk in Frankrijk): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Vanuit Groot-Brittannië (vaste netwerk in Groot-Brittannië): +44 1491 502156
 • Vanuit Kroatië (vaste netwerk in Kroatië): +385 1 300 0803
 • Vanuit Denemarken (vaste netwerk in Denemarken): +45 35 15 40 55
 • Vanuit Zweden (vaste netwerk in Zweden): +46812411600
 • Vanuit Polen (vaste netwerk in Polen): +48 22 307 93 34
 • Vanuit Hongarije (Hongaarse telefoonlijn): +36 1 701 04 78
 • Vanuit Roemenië (Roemeense telefoonlijn): +4 0373 808 000
 • Vanuit Oekraïne (Oekraïense telefoonlijn): +38 044 228 1473*

of via e-mail: service@flixbus.be. De passagier mag nog niet aan de rit begonnen zijn. Overige passagiersrechten blijven onaangetast.

7  Begin van de reis

7.1 Passagiers wordt aangeraden 15 minuten voor aanvang van hun reis aanwezig te zijn bij het vertrekpunt.

7.2 Het recht op vervoer en de geboekte rit kunnen komen te vervallen indien de passagier op de geplande vertrektijd niet aanwezig is op de voor de geboekte route aangegeven vertrekplaats.

7.3 Indien passagiers via sms, e-mail of op een andere schriftelijke manier zijn geïnformeerd over een vertraging in de reis, dan zal het recht op vervoer pas vervallen wanneer passagiers afwezig zijn vanaf de vertraagde vertrektijd, zoals vermeld in de sms of e-mail.

7.4 Of er sprake is van een recht op vervoer wordt bepaald door te controleren of de naam van de passagier voorkomt in de reserveringslijst, die de chauffeur of het personeel van het busstation op de mobiele telefoon getoond wordt op basis van de bestaande boekingssituatie. Dat gebeurt bij voorkeur door de tickets te scannen. In uitzonderlijke gevallen moet de passagier zich kunnen identificeren op verzoek van de chauffeur of het buspersoneel, door de afgedrukte of elektronische (als PDF-bestand opgeslagen) boekingsbevestiging te laten zien, alsmede een door een overheidsinstelling uitgegeven identificatiemiddel met foto (identiteitskaart, paspoort of, indien van toepassing, visum).

8  Overstappen

8.1 Over het algemeen zijn de gepubliceerde dienstregelingen rechtstreekse verbindingen. In sommige gevallen is het nodig om over te stappen.

8.2 Indien een overstap nodig is, garandeert FlixCompanies het verdere vervoer van de passagiers tot aan hun geboekte bestemming. FlixCompanies biedt alternatief vervoer wanneer een aansluitende bus in uitzonderlijke gevallen niet kan wachten op een vertraagde shuttlebus. In sommige gevallen kan dat betekenen dat dit alternatieve vervoer met bussen van een andere maatschappij, auto’s of de trein plaatsvindt. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een bepaald soort vervoer. Ingeval de bestemming ver weg is of er geen redelijke alternatieve verbindingen beschikbaar zijn, waardoor de reis pas de volgende dag kan worden vervolgd, wordt passagiers de mogelijkheid geboden kosteloos in een middenklassehotel te verblijven.

8.3 De bovengenoemde regeling is alleen van toepassing op gevallen waarin directe aansluitingen zijn geboekt via Flix. Wanneer de passagier losse routes boekt en daaruit zelf een reisschema met overstappen samenstelt, draagt de passagier zelf het risico dat hij een aansluiting mist. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer of een hotelovernachting. Flix of FlixCompanies zullen echter hun uiterste best doen om passagiers te informeren over alternatieve aansluitingen.

8.4 Op overstappen op vervoersdiensten die niet door FlixCompanies worden geëxploiteerd kan generlei garantie worden gegeven.

9  Algemene verplichtingen van passagiers

9.1 Aanwijzingen van chauffeurs en ondersteunend personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd.

9.2 Chauffeurs en vervoersmedewerkers zijn gemachtigd personen uit te sluiten van vervoer indien zij zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit geldt ook voor passagiers die de veiligheid van medepassagiers op andere manieren in gevaar brengen of hun welzijn aanzienlijk benadelen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangend vervoer.

9.3 Het is niet toegestaan in de bus te roken. Dit verbod geldt ook voor e-sigaretten.

9.4 Passagiers zijn aansprakelijk indien zij verantwoordelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt op, in of aan de bus.

9.5 Passagiers die met opzet of door grove nalatigheid de bus vervuilen, dienen aan FlixCompanies schoonmaakkosten te vergoeden ter hoogte van minimaal €100. Passagiers mogen bewijs leveren dat er geen schade is aangebracht of dat de bedoelde schade beduidend minder is dan het bovengenoemde vaste bedrag.

9.6 Vervoerders mogen het vervoerscontract zonder aankondiging annuleren ingeval een passagier zich op zo storende wijze gedraagt dat het, ondanks een verbale waarschuwing, voor de vervoerder en/of de medepassagiers niet langer mogelijk is om de reis voort te zetten. Hetzelfde geldt indien de passagier zich niet aan objectief gerechtvaardigde richtlijnen (zoals veiligheidsrichtlijnen) houdt. In dat geval is de vervoerder gerechtigd de vervoersprijs te behouden. Een uitzondering geldt voor situaties waarin de passagier wegens een besmettelijke ziekte de reis niet kan voortzetten, overeenkomstig art. 1 lid 2 van paragraaf 3 van de Duitse verordening betreffende algemene vervoersvoorwaarden (VO-ABB). In dat geval heeft de passagier recht op restitutie van de volledige vervoerskosten.

9.7 Alle passagiers zijn volgens de wet- en regelgeving verplicht om veiligheidsgordels te dragen, voor zover de bus hiermee is uitgerust.

9.8 Bij pauzes/stops of politiecontroles dienen de passagiers de bus op verzoek van onze chauffeurs of servicemedewerkers te verlaten. De passagier is verplicht om zich bij pauzes aan de door onze medewerkers aangegeven duur van de pauze te houden. Onze chauffeurs hebben het recht om verder te rijden wanneer een passagier na afloop van de aangegeven pauzetijd niet naar de bus is teruggekeerd en zijn niet verantwoordelijk voor de afwezigheid van een passagier na afloop van de aangegeven pauzetijd.

10  Specifieke verplichtingen van passagiers betreffende internationale aansluitingen

10.1 Elke passagier die over een internationale grens wil reizen, is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot de benodigde reisdocumenten, visa, valuta, douane- en gezondheidsvoorschriften. FlixBus is niet aansprakelijk voor gevolgen die te wijten zijn aan het niet naleven van dergelijke wet- en regelgeving door de passagier, zelfs wanneer deze na de boeking veranderd zijn.

10.2 Elke passagier die over een internationale grens wil reizen,, is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van alle noodzakelijke reisdocumenten en voor het naleven van de wetten van elk land van waaruit, waardoor of waarnaar gereisd wordt.

10.2.1 Voor burgers van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland in het bijzonder wordt hun nationale identiteitskaart geaccepteerd als reisdocument; burgers van alle andere nationaliteiten hebben paspoorten nodig.

Dit omvat met name niet: verblijfsvergunningen (die geen grensoverschrijdingen toestaan), rijbewijzen, bibliotheekpassen, studentenpassen, zorgpasjes en soortgelijke documenten.

10.2.2 Het wordt aanbevolen dat passagiers zelfstandig de toegangs- en reisvereisten controleren van het land van bestemming/de doorreislanden door contact op te nemen met de relevante ambassades of consulaten en door de website europa.eu te bezoeken op: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus is niet aansprakelijk voor gevolgen die te wijten zijn aan het feit dat een passagier heeft nagelaten de benodigde reisdocumenten mee te brengen tijdens de reis.

10.3 Elke passagier moet de chauffeur of het servicepersoneel voorafgaand aan elke reis de nodige reisdocumenten verstrekken die vereist zijn voor grensoverschrijdend verkeer met een langeafstandsbus. Dit is onderhevig aan steekproefsgewijze controles door de bestuurder of het servicepersoneel.

10.4 FlixBus behoudt zich het recht voor om de passagier de toegang tot de bus te weigeren indien hij/zij geen reisdocumenten kan verstrekken overeenkomstig Sectie 10.2.1.

10.5 In het geval van de bepaling in paragraaf 10.4 is FlixBus niet verplicht de ticketprijs geheel of gedeeltelijk te vergoeden of enige vorm van compensatie te bieden.

10.6 Om de doorgang bij de douane te bespoedigen, mag ruimbagage niet op slot zijn.

10.7 Passagiers mogen alleen goederen meenemen waarover qua aard en hoeveelheid geen invoerrechten hoeven te worden betaald.

11 Kinderen en minderjarigen

11.1 Kleine kinderen tot 3 jaar mogen alleen in een speciaal kinderstoeltje vervoerd worden. Tijdens de rit moet dit kinderstoeltje met de in de bus aanwezige veiligheidsgordel worden vastgemaakt. Het kinderstoeltje moet met een tweepuntsgordel kunnen worden vastgemaakt en dient te worden meegebracht door de begeleider van het kind.

11.2 Kinderen en minderjarigen jonger dan 10 jaar mogen alleen worden vervoerd op nationale en internationale lijndiensten wanneer zij gedurende de rit worden begeleid door een volwassene.

11.3 Kinderen en minderjarigen tussen 10 en 14 jaar mogen alleen zonder begeleiding reizen wanneer een ouder of voogd bij de boeking schriftelijk heeft bevestigd dat de minderjarige in staat is deze reis alleen en zonder toezicht te maken. Flix, FlixCompanies en hun partnerondernemingen zijn uitdrukkelijk niet verplicht toezicht op de minderjarige te houden. Alleenreizende kinderen mogen niet vervoerd worden op nachtelijke lijnverbindingen en mogen geen landsgrenzen overschrijden. Ook mogen alleenreizende kinderen niet deelnemen aan reizen waarbij overgestapt moet worden.

11.4 Jongeren vanaf 15 jaar mogen alleen reizen. Bij internationale reizen moet de ouder of voogd ervoor zorgen dat de jongere alle benodigde documenten en identiteitsbewijzen bij zich heeft die voor de grensoverschrijding verplicht zijn (zie ook paragraaf 11.2).

11.5 Kinderen reizen tegen gereduceerd tarief. Dat geldt voor kinderen en minderjarigen jonger dan 15 jaar. Als er een aanbieding is die onder dit gereduceerde tarief ligt, krijgt het kind automatisch het voordeligere tarief.

12  Passagiers met een handicap of een beperkte mobiliteit

12.1 In principe worden alle personen vervoerd, ongeacht of ze een handicap hebben of een beperkte mobiliteit. FlixBus verleent personen met een handicap of een beperkte mobiliteit de bijstand die conform bijlage Ia en b van Verordening (EU) 181/2011 binnen de verantwoordelijkheid van de vervoerder ligt.

12.1.1 Binnen Tsjechië kunnen personen met een handicap of beperkte mobiliteit tegen een lager tarief reizen, mits zij een geldige, in Tsjechië verstrekte zgn. ZTP- of ZTP/P-kaart kunnen laten zien.

12.2 Begeleiders en hulp- en geleidehonden

12.2.1 Een begeleider wordt gratis vervoerd als kan worden aangetoond dat voortdurende begeleiding noodzakelijk is. Bij vertrek moet hiervoor een document worden getoond waarin de noodzaak van voortdurende begeleiding is aangegeven, d.i. in Duitsland de invaliditeitskaart (Schwerbehindertenausweis) of een medisch attest.

12.2.2 Om te kunnen garanderen dat de persoon met een handicap of mobiliteitsbeperking en diens begeleider vervoerd kunnen worden, is het noodzakelijk dat de passagier ons voorafgaand aan de boeking op de hoogte stelt van zijn behoefte. (zie 12.5.3).

12.2.3 Gehandicapten- en blindengeleidehonden waarop mensen met een handicap zijn aangewezen, worden kosteloos vervoerd, mits een geldige invaliditeitskaart of soortgelijk certificaat kan worden overgelegd (zie ook 12.2.1). Deze dieren zijn vrijgesteld van de muilkorfplicht.

12.2.4 Om het vervoer van de geleidehond te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat de passagier voorafgaand aan de boeking en uiterlijk 36 uur voor het begin van de rit, de klantenservice telefonisch op de hoogte stelt van zijn behoefte.

12.3 Bushaltes/Busstations

FlixCompanies heeft geen invloed op de infrastructurele toestand en dus ook niet op de toegankelijkheid voor mensen met een handicap van bushaltes en busstations die worden aangedaan. Daarom kan hiervoor geen verantwoordelijkheid worden gedragen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de beheerder van het station of de halte in kwestie.

12.4 Weigering een passagier te vervoeren

12.4.1 Indien het wegens de constructie van het voertuig of wegens de infrastructuur, met inbegrip van de busstations en bushaltes, voor een persoon met een handicap of met beperkte mobiliteit fysiek niet mogelijk is om op een veilige en haalbare manier in- of uit te stappen of te reizen, kan een voorbehoud worden gemaakt op het uitvoeren van de reservering, de uitgifte van het vervoerbewijs of het op enige andere wijze ter beschikking stellen van een vervoerbewijs of het in het voertuig plaats laten nemen van de persoon. In dat geval wordt de desbetreffende persoon op de hoogte gebracht van alle aanvaardbare vervoersalternatieven die worden aangeboden door FlixCompanies.

12.4.2 Wegens de constructie van de voertuigen is vervoer van personen met een handicap of een mobiliteitsbeperking momenteel in het bijzonder slechts mogelijk wanneer zij in staat zijn de rit zelfstandig en zonder hulp van anderen te maken. Een gehandicapte of mobiliteitsbeperkte persoon kan naar eigen keuze iemand aanwijzen, die in staat is de benodigde hulp te verschaffen, om bovenstaande beperkingen op te heffen. Een dergelijke begeleider wordt kosteloos vervoerd en krijgt, voor zover uitvoerbaar, een zitplaats toebedeeld naast de gehandicapte of mobiliteitsbeperkte persoon.

12.4.3 De passagier in kwestie wordt onmiddellijk en op verzoek ook schriftelijk binnen vijf werkdagen na indienen van het verzoek op de hoogte gebracht van de redenen voor de weigering van het vervoer.

12.4.4 Indien het vervoer van een passagier met een handicap of beperkte mobiliteit is gecontroleerd en een ticket is verstrekt, maar de passagier het vervoer toch wordt geweigerd, hebben zowel de passagier als zijn begeleider de volgende keuze: (a) terugbetaling van het vervoerstarief en indien nodig zo vroeg mogelijk een kosteloze terugreis naar het eerste punt van vertrek, zoals in het vervoerscontract aangegeven of (b) voor zover uitvoerbaar, het voortzetten van de reis of een verdere reis via een andere route naar de in het vervoerscontract aangegeven plaats van bestemming, uitgevoerd door een geschikte alternatieve vervoersmaatschappij.

12.5 Vervoer van een rolstoel of loophulpmiddelen

12.5.1 Passagiers met een handicap of mobiliteitsbeperking hebben recht op kosteloos vervoer van hun opvouwbare rolstoel of andere loophulpmiddelen in de bagageruimte van de bus. De rolstoelen moeten om veiligheidsredenen inklapbaar zijn en geen elektrische aandrijving hebben.

12.5.2 Bovendien moeten alle rolstoelen die in de passagiersruimte nodig zijn, ongeacht de productiedatum, beschikken over bevestigingspunten voor de borging conform DIN 75078-2, alsmede een productvrijgave conform DIN EN 12183 of 12184. De naleving van deze transportnormen dient te worden bevestigd met het voorafgaand aan de boeking verstuurde formulier. (zie 12.5.4).

12.5.3 Om de vervoersmogelijkheden na te gaan wordt de passagier verzocht de precieze bouw van de rolstoel of het loophulpmiddel telefonisch mee te delen aan de klantenservice, en wel 14 tot uiterlijk 7 dagen (bij vervoer in de passagiersruimte) resp. 36 uur (bij vervoer in de bagageruimte) voor het begin van de reis.

12.5.4 De passagier garandeert dat de rolstoel in staat is zijn functie uit te voeren en technisch zodanig is geconstrueerd dat een veilig gebruik tijdens de rit is gegarandeerd. De rolstoel voldoet aan de geldende officiële veiligheidsnormen. Vervoer in de rolstoel kan worden geweigerd wanneer er sterke aanwijzingen zijn, dat een veilig vervoer niet mogelijk dan wel onzeker is. De vervoerder sluit aansprakelijkheid uit voor schade die kan worden toegeschreven aan technische gebreken van de rolstoel.

13 Het reserveren van zitplaatsen

13.1 Een zitplaats reserveren

13.1.1 Op sommige FlixBus-reizen kan een specifieke zitplaats worden gereserveerd bij reservering via onze websites, aangesloten agentschappen of loketten van de FlixCompanies. De beschikbaarheid en reserveringskosten zijn afhankelijk van de route, de lijn, de stoelcategorie (gangpad, raam, rij of tafel) en het tijdstip van de reservering.

13.1.2 De reservering van een zitplaats wordt bevestigd door een vermelding op de boekingsbevestiging. Bij boekingen met meerdere personen zijn reserveringen van zitplaatsen niet persoonsgebonden, d.w.z. dat de gereserveerde zitplaatsen niet aan de afzonderlijke personen van de boeking worden toegewezen.

13.1.3 Het is niet verplicht (tegen betaling) een zitplaats te reserveren. Als er geen zitplaats is gereserveerd en er geen automatische stoeltoewijzing door het systeem heeft plaatsgevonden, kan de passagier bij aanvang van de reis zelf een zitplaats kiezen in een aangewezen deel van de bus. In dat geval kan niet worden gegarandeerd dat gezinnen en groepen bij elkaar kunnen zitten. Passagiers hebben echter te allen tijde gegarandeerd een zitplaats in de bus.

13.2 Beperkingen bij het reserveren van een zitplaats

13.2.1 Wanneer passagiers niet op tijd bij de bus aanwezig zijn, vervalt hun recht op een zitplaats en op vervoer. FlixBus behoudt zich in dat geval het recht voor het ticket overeenkomstig paragraaf 7.2 opnieuw te verkopen. Passagiers die een zitplaats hebben gereserveerd, wordt aangeraden uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de halte.

13.2.2 In het algemeen hebben alleen personen met een zitplaatsreservering het recht om gebruik te maken van een reserveerbare zitplaats. FlixBus kan zitplaatsen ook na vertrek om bedrijfs- of veiligheidstechnische redenen opnieuw toewijzen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer zwangere vrouwen, minderjarigen, alleen reizende kinderen of mensen met een lichamelijke beperking ter voortzetting van de reis een andere zitplaats zouden moeten krijgen, maar deze zitplaatsen niet beschikbaar zijn. In dat geval moeten de instructies van de chauffeur worden opgevolgd. De zitplaatsen worden opnieuw toegewezen zonder onderscheid te maken op grond van ras, godsdienstige overtuiging, huidskleur, nationaliteit of geslacht.

13.2.3 Indien een zitplaatsreservering wordt gewijzigd en er geen zitplaats in de geboekte of een hogere klasse kan worden toebedeeld, kan de passagier de reserveringskosten voor de zitplaats terugvorderen.

13.2.4 Bij uitval of vertragingen overeenkomstig paragraaf 17 wordt het bedrag voor de zitplaatsreservering terugbetaald.

13.2.5 Er vindt geen terugbetaling plaats wanneer de passagier de reis niet heeft gemaakt of de zitplaats kosteloos is toegewezen of verkregen.

13.3 Annulering en wijziging van boekingen

De kosten voor een zitplaatsreservering kunnen worden terugbetaald wanneer een reis wordt geannuleerd of gewijzigd, mits de zitplaats niet kosteloos is toegewezen. Het in paragraaf 5 van de reserveringsvoorwaarden bepaalde is van toepassing. Wanneer een reis wordt geannuleerd, zijn zitplaatsreserveringen overdraagbaar op andere personen van dezelfde boeking.

13.4 Een extra zitplaats reserveren

13.4.1 Van toepassing zijn de bepalingen 13.1 tot 13.3.

13.4.2 Een extra zitplaats vormt geen verdergaand recht op vervoer in de zin van lid 2.2. Daarom mag deze niet worden overgedragen aan een andere persoon zonder geldig ticket.

13.4.3 De kosten voor de beschikbare zitplaats worden bepaald door onze op dat moment geldende ticketprijzen. Bepaling 13.1.1. is ook van toepassing op de reserveringskosten voor de extra zitplaats.

14. Verzekering

[Nietig verklaard]

15  Vervoer van goederen

15.1 Bagage:

15.1.1 De maximaal toegestane bagage die in de vervoersprijs is inbegrepen, is beperkt tot één gratis stuk bagage per passagier met een maximale grootte van 80 x 50 x 30 cm. Licht afwijkende afmetingen zijn toegestaan, als de som van hoogte, breedte en diepte het maximum van 160 cm niet overschrijdt. Elke passagier mag gratis bagage meenemen tot een maximum totaalgewicht van 20 kg. Onder bagage worden koffers en tassen verstaan. Bij wijze van uitzondering worden ook backpacks als bagage beschouwd. Houd er rekening mee dat er voor sommige van onze lijnen uitzonderingen kunnen gelden op onze bagagerichtlijnen. Indien van toepassing, zal dit worden aangegeven tijdens het respectievelijke boekingsproces en het

15.1.2 Extra bagage

15.1.2.1 In bepaalde gevallen en indien er capaciteit beschikbaar is, kan er tegen betaling van een meerprijs een extra stuk bagage met de maximale afmetingen 80 x 50 x 30 cm en een gewicht van maximaal 20 kg meegenomen worden. Ook voor de extra bagage zijn licht afwijkende afmetingen toegestaan, zolang de som van hoogte, breedte en diepte maximaal 160 cm bedraagt. Er bestaat geen algemeen recht op het transport van meer dan één stuk bagage. Houd er rekening mee dat er voor sommige van onze lijnen uitzonderingen kunnen gelden op onze bagagerichtlijnen. Indien van toepassing, zal dit worden aangegeven tijdens het respectievelijke boekingsproces en het bijgehorende ticket.

15.1.2.2 Extra bagage moet vooraf worden bijgeboekt. Dit kun je online doen tijdens het boekingsproces, of telefonisch of online via 'Boeking beheren' na de aankoop van het ticket. Als er voldoende ruimte is in de bagageruimte van de bus en je nog geen extra bagage hebt bijgeboekt, kan extra bagage ook worden bijgeboekt bij de chauffeur van de bus. Het is de verantwoordelijkheid van de buschauffeur om dit wel of niet toe te laten. De beschikbaarheid en extra bagagekosten verschillen per route, lijn, het boekingstijdstip en de boekingsmethode.

15.1.3 De passagier dient zijn of haar bagage van een label te voorzien met daarop zijn of haar naam en adres, zodat deze aan de juiste persoon meegegeven of geretourneerd wordt en met name om verwisselingen te voorkomen.

15.1.4 De passagier is zelf verantwoordelijk voor het inladen van zijn of haar bagage wanneer er bij het overstappen van voertuig gewisseld wordt. De buschauffeur kan in uitzonderlijke gevallen hulp bieden, maar de passagier heeft geenszins recht op dergelijke ondersteuning, behalve indien de betrokken passagier een handicap of lichamelijke beperking heeft.

15.2 Handbagage:

15.2.1 Handbagage wordt kosteloos vervoerd. Per passagier is één stuk handbagage toegestaan, met een maximale afmeting van 42 x 30 x 18 cm en een maximaal gewicht van 7 kg.

15.2.2 Passagiers dienen zelf op hun handbagage te letten en deze op een zodanige manier in de passagiersruimte op te bergen dat de veiligheid en het juiste gebruik van de bus niet in gevaar wordt gebracht en andere passagiers niet gehinderd worden. Handbagage moet in principe opgeborgen worden in de daarvoor bestemde bagagerekken of onder de zitplaats vóór de passagier worden geplaatst.

15.2.3 De handbagage en de inhoud daarvan blijft gedurende de reis de verantwoordelijkheid van de passagier en dient goed in de gaten te worden gehouden. Ingeval wordt opgemerkt dat derden zich ongeoorloofd toegang hiertoe verschaffen, dient de buschauffeur te worden gewaarschuwd. Passagiers dienen hun handbagage kort voor aankomst te controleren op volledigheid.

15.3 Speciale bagage:

15.3.1 Zogenoemde speciale bagage moet vooraf door passagiers aangemeld worden en het feit dat deze mag worden meegenomen moet vooraf worden bevestigd. Er is geen algemeen recht op het vervoer van speciale bagage.

15.3.2 Speciale bagage omvat alle stukken bagage waarvan de afmetingen die van gewone bagage overschrijden. Daarbij mogen de totale afmetingen (hoogte in cm + breedte in cm + diepte in cm) van de speciale bagage het maximum van 240 cm niet overschrijden. Een afzonderlijk stuk speciale bagage mag daarbij een maximumgewicht van 30 kg niet overschrijden.

15.3.3 Het vervoer van speciale bagage is beperkt tot 1 stuk speciale bagage per passagier.

15.3.4 Roerende goederen, meubilair of delen van meubels, elektronische apparatuur, surfplanken en kartonnen dozen worden algemeen uitgesloten van vervoer. Orthopedische hulpmiddelen en fietsen gelden niet als speciale bagage. Hiervoor gelden afzonderlijke voorwaarden.

15.3.5 Het bijboeken van speciale bagage vooraf is noodzakelijk. Dit kun je online doen tijdens het boekingsproces, of telefonisch of online via 'Boeking beheren' na de aankoop van het ticket. Als er voldoende ruimte is in de bagageruimte van de bus en je nog geen speciale bagage hebt bijgeboekt, kan speciale bagage ook worden bijgeboekt bij de chauffeur van de bus. Het is de verantwoordelijkheid van de buschauffeur om dit wel of niet toe te laten. De beschikbaarheid en kosten voor speciale bagage verschillen per route, lijn, het boekingstijdstip en de boekingsmethode.

15.4 Muziekinstrumenten:

15.4.1 Muziekinstrumenten worden beschouwd als speciale bagage. Wanneer het betreffende instrument (inclusief koffer) kleiner is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, mag het kosteloos in plaats van handbagage meegenomen worden. Als het betreffende instrument (inclusief koffer) groter is dan de aangegeven afmetingen voor handbagage, moet het in de bagageruimte worden vervoerd. In dat geval zijn aanvullende kosten verschuldigd (zie paragraaf 15.3.5). Muziekinstrumenten en instrumentenkoffers die groter zijn dan 135 x 48 x 35 cm worden niet vervoerd.

15.4.2 Het verdient over het algemeen aanbeveling muziekinstrumenten in harde koffers te vervoeren.

15.5 Waardevolle voorwerpen en elektronische apparatuur:

15.5.1 Waardevolle voorwerpen zoals contant geld, sieraden, edelmetalen, sleutels, brillen (zonnebrillen en/of leesbrillen), elektronische apparatuur (laptops, iPads, tablets, MP3-spelers, mobiele telefoons, camera’s, powerbanks, lithiumbatterijen of -accu’s), e-sigaretten, elektronische consumptiegoederen (met name laptops, mobiele telefoons, etc.) waarvoor een terugroepactie van de fabrikant of dealer geldt, contactlenzen, protheses, medicijnen, belangrijke documenten (diploma’s, certificaten, getuigschriften, paspoorten, rijbewijzen, waardepapieren), enz. en breekbare voorwerpen moeten worden vervoerd als handbagage en niet in de bagageruimte, en zijn de verantwoordelijkheid van de passagier.

15.5.2 Mocht de passagier er desalniettemin voor kiezen om kostbaarheden in zijn of haar normale bagage te vervoeren, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Gevallen van opzet of grove nalatigheid zijn van het bovenstaande uitgesloten.

15.6 Buggy’s:

15.6.1 Buggy’s worden als speciale bagage beschouwd (max. 1 buggy per passagier). Buggy’s moeten ingeklapt kunnen worden. Niet-inklapbare buggy’s kunnen niet vervoerd worden. Buggy’s moeten op zijn vroegst 48 uur voor aanvang van de reis telefonisch aangemeld worden bij de klantenservice.

15.6.2 Buggy’s worden kosteloos vervoerd.

15.7 Fietsen & E-scooter:

15.7.1 Fietsen

15.7.1.1 Op een aantal routes is het mogelijk om een fiets van standaardformaat, zonder grote accessoires en van maximaal 20 kg mee te nemen. Elektrische fietsen, pedelecs, tandems of driewielers kunnen niet worden meegenomen.

15.7.1.2 Wij raden alle passagiers die een fiets willen vervoeren aan om hun reis, inclusief ruimte voor de fiets, ruim van tevoren te boeken.

15.7.1.3 Het vervoer van fietsen kan alleen plaatsvinden indien er voldoende ruimte is; een bus heeft capaciteit voor maximaal 5 fietsen. Er is geenszins sprake van enig recht op het vervoer van fietsen.

15.7.1.4 Aan het vervoer van fietsen is een extra fietstoeslag verbonden. De beschikbaarheid en vergoeding voor het vervoer van fietsen verschillen per route, lijn, het boekingstijdstip en de boekingsmethode. Fietsen worden vervoerd op fietsdragers. In speciale gevallen is het fietsvervoer alleen mogelijk in een geschikte fietsdraagtas in de bagageruimte (bv. een vouwfiets). De totale afmetingen van de fietstas mogen niet groter zijn dan 240 cm (hoogte + breedte + diepte) en deze tas mag niet meer dan 20 kg wegen. In dat geval moet de klantenservice worden geïnformeerd (vgl. bepaling 15.3.5).

15.7.2 E-scooter:

15.7.2.1 Het vervoer van E-scooters en soortgelijke goederen in langeafstandsbussen is niet toegestaan.

15.8 Voorwerpen die worden vergeten of in de bus achtergelaten zijn niet verzekerd. Ingeval passagiers spullen in de bus hebben achtergelaten, dienen zij het formulier gevonden voorwerpen in te vullen op de webportals van Flix.

15.9 Gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn niet toegestaan tijdens de reis, met name:

 • explosieve, ontvlambare, radioactieve, sterk ruikende or bijtende stoffen;
 • onverpakte of onbeschermde voorwerpen die andere passagiers zouden kunnen verwonden.

Daaronder worden bijv. wapens, munitie en vuurwerk begrepen.

16  Vervoer van dieren

16.1 Het vervoer van honden en andere dieren op langeafstandsreizen is in principe uitgesloten.

16.2 Voor hulp- en geleidehonden gelden de regels beschreven in paragrafen 12.2.3 en 12.2.4.

17  Rechten van passagiers in geval van vertraging of uitval

17.1 In geval van uitval of vertragingen informeren FlixCompanies of medewerkers van het busstation de passagiers die vertrekken vanaf een bemande terminal zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 minuten na de geplande vertrektijd over de situatie, alsmede over de verwachte vertrektijd zodra deze informatie beschikbaar is. FlixCompanies biedt passagiers, zeker ook passagiers die vanaf onbemande busstations vertrekken, elektronische informatie over uitval of vertragingen. Om deze informatie te kunnen ontvangen, dienen passagiers de benodigde contactgegevens (bijv. mobiel telefoonnummer) te verstrekken.

17.2 Mocht het redelijkerwijs aan te nemen zijn dat de geboekte reis uitvalt of meer dan 120 minuten vertraagd is, of in geval van overboeking, kunnen passagiers het volgende doen: (a) hun reis op het vroegst mogelijk tijdstip voortzetten via een andere route die leidt naar de bestemming zoals vermeld op het vervoerscontract, tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die in het vervoerscontract of (b) om een terugboeking verzoeken van de vervoersprijs en een kosteloos retour met de bus naar de plaats van vertrek op het vroegst mogelijke tijdstip, zoals aangegeven in het van toepassing zijnde vervoerscontract. Het recht op retournering van de volledig betaalde vervoersprijs kan te gelde worden gemaakt voor zowel de afgelegde delen van de reis als voor de delen die nog af te leggen zijn, ingeval de reis nutteloos is geworden met het oog op de oorspronkelijke reisplannen van de betreffende passagier. De vergoeding wordt, binnen 14 dagen na ontvangst van de vergoedingsaanvraag of nadat de passagier de mogelijkheid is geboden om te kiezen voor bovengenoemde opties (a) of (b), in geld uitgekeerd, tenzij de passagier akkoord is gegaan met een andere vorm van vergoeding.

17.3 Flix biedt passagiers een kosteloos verblijf in een hotel of andere accommodatie aan, evenals ondersteuning bij het organiseren van vervoer tussen het busstation en de verblijfsplaats, ingeval één of meer overnachtingen nodig zijn naar aanleiding van annulering van de reis of in geval van een vertraging van meer dan 90 minuten vanaf een busstation in het geval van reizen met een geplande lengte van meer dan 3 uur. In dit geval biedt Flix passagiers tussendoortjes, maaltijden of versnaperingen aan die evenredig zijn aan de wachttijd of vertraging, mits deze beschikbaar zijn in de bus of bij het busstation of op een redelijke manier verkregen kunnen worden. De hoogte van het door Flix te vergoeden bedrag voor de totale verblijfskosten, exclusief vervoerskosten tussen busstation en accommodatie, is maximaal €80 per nacht per passagier met een maximum van 2 nachten. De bovengenoemde aanspraak op een kosteloos verblijf in een hotel of andere vorm van accommodatie is niet van toepassing wanneer Flix kan aantonen dat de uitval of vertraging werd veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of ernstige natuurrampen waardoor het veilig besturen van een bus niet mogelijk is.

17.4 Wanneer het voertuig tijdens de reis uitvalt, biedt Flix passagiers een vervolgreis met een vervangend voertuig aan vanaf een geschikte halte van waaruit de reis kan worden voortgezet.

17.5 Verdere aanspraken die ontstaan door schade die veroorzaakt wordt door de uitval of vertraging, zullen niet worden uitgesloten.

18  Aansprakelijkheid

18.1 In geval van subtiele gevallen van nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk – behalve in gevallen van persoonlijk letsel – indien er essentiële contractuele verplichtingen niet nagekomen zijn. Onbeperkte aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft van toepassing.

18.2 Aansprakelijkheid voor nevenschade wordt uitgesloten in onbeduidende gevallen van nalatigheid. Dit geldt niet in gevallen van persoonlijk letsel door opzet of nalatigheid.

18.3 Het bedrag van de vergoeding in geval van overlijden wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving. Het maximumbedrag van de door de nationale wetgeving vastgestelde vergoeding bedraagt niet minder dan 220.000 EUR per passagier.

18.4 De aansprakelijkheid en de hoogte van compensatie voor schade aan bagage is begrensd en als volgt uitgesloten:

18.4.1 In geval van schade aan of verlies van stukken bagage ten gevolge van een ongeval met de bus, bedraagt de hoogte van de compensatie per schadeclaim per passagier en per stuk bagage maximaal €1.200.

18.4.2 Aansprakelijkheid wordt uitgesloten wanneer er bagage wordt verloren zonder dat er een ongeval met de bus is geweest, ook als de bagage verwisseld of gestolen wordt, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

18.4.3 Aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade die ontstaat wanneer passagiers hun stukken bagage op ondeugdelijke wijze hebben ingepakt wordt uitgesloten, behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid.

18.5 De compensatie voor schade aan rolstoelen of (loop)hulpmiddelen is altijd minimaal gelijk aan de vervangingswaarde of de reparatiekosten van het zoekgeraakte of beschadigde hulpmiddel. Gedurende dit proces zal het uiterste worden gedaan in de poging om ten minste een tijdelijk vervangend hulpmiddel ter beschikking te stellen dat overeenkomt met de technische en functionele kenmerken van de zoekgeraakte of beschadigde rolstoel of het loophulpmiddel.

18.6 De hoogte van de compensatie voor schade aan alle andere soorten bagage, hierbij niet inbegrepen onbedoelde schade aan bagage of schade aan rolstoelen of andere (loop)hulpmiddelen, is beperkt tot €1.000, tenzij de schade aan het eigendom is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

18.7 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor een wettelijk verplichte aansprakelijkheid zonder schuld of indien er een garantie op basis van het niet-aansprakelijkheidsprincipe in afzonderlijke gevallen aangenomen is.

19  Bijkomende voorwaarden personenvervoer

[Niet van toepassing]

20  Rechterlijke bevoegdheid

De bevoegde rechtbank voor geregistreerde handelaren, rechtspersonen en natuurlijke personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, evenals voor natuurlijke personen die zijn verhuisd of naar het buitenland zijn geëmigreerd na het sluiten van een vervoersovereenkomst, wier woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde dat de rechtsvordering wordt ingesteld niet bekend is, is de rechtbank van München.

21  Nietigheid van afzonderlijke bepalingen

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden personenvervoer geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, dan heeft zulks geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de vervoersovereenkomst.

 

II.  Landgebonden Bijzondere voorwaarden personenvervoer

1. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Denemarken

 • bij 5: Voor reizen binnen Denemarken kunnen studenten, kinderen en 65-plussers tegen een gereduceerd tarief reizen. Wij attenderen u op het feit dat u, wanneer u een ticket boekt tegen een gereduceerd tarief en hiermee reist, de buschauffeur bij het instappen een geldig, van een foto voorzien identiteitsbewijs moet laten zien. Tickets die door klanten in de categorieën kinderen, studenten en 65-plussers worden geboekt, zijn alleen geldig op vertoon van het vereiste identiteitsbewijs. Indien het vereiste identiteitsbewijs niet aan de chauffeur kan worden getoond, is uw ticket met gereduceerd tarief niet geldig en hebt u een nieuw ticket met reguliere prijs nodig om aan boord te mogen.
  Deense dienstplichtige soldaten mogen op vertoon van een dienovereenkomstig paspoort of identiteitsbewijs gratis reizen. Een stoelreservering dient per e-mail te worden gedaan via: service@flixbus.be.
 • bij 11: De paragrafen 11.2, 11.3 en 11.5 gelden niet voor busverbindingen binnen Denemarken. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen alleen binnen Denemarken reizen, ook op verbindingen waarbij ze moeten overstappen, indien een ouder of voogd schriftelijk bevestigd heeft dat de desbetreffende minderjarige in staat is de reis te maken zonder begeleiding of toezicht. Flixbus draagt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op de minderjarige. Binnen Denemarken is een ticket voor kinderen altijd goedkoper dan een ticket voor volwassenen. Maximaal twee kinderen jonger dan 12 jaar kunnen kosteloos meereizen onder begeleiding van een passagier vanaf 16 jaar. Een kind jonger dan 12 jaar kan kosteloos meereizen onder begeleiding van een kind tussen 12 en 15 jaar.

2. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Frankrijk

 • bij 7.6.: Alle passagiers ouder dan 18 jaar, die naar Frankrijk en binnen het Franse grondgebied reizen, moeten vanaf 9 augustus 2021 in het bezit zijn van een van de drie gezondheidsbewijzen die relevant zijn voor de Gezondheidspas: ofwel een certificaat van volledige vaccinatie, of een bewijs van een geldige negatieve RT-PCR-test of een antigeentest. Het resultaat van een positieve RT-PCR-test als bewijs van het herstel van Covid-19, moet ten minste 11 dagen oud zijn en niet ouder dan 6 maanden.
  Passagiers die niet voldoende bewijs hiervan bij zich hebben, kunnen van de reis worden uitgesloten. In dit geval is er geen recht op vervangend vervoer.
  Vanaf 30 september 2021 zijn deze maatregelen van toepassing op alle passagiers ouder dan 12 jaar.
 • bij 11: De paragrafen 11.2, 11.3 en 11.4 zijn niet van toepassing op busverbindingen binnen Frankrijk en vanuit Frankrijk naar het buitenland. Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten op hun reis worden begeleid door een ouder of voogd. Bij reizen van jongeren van 16 en 17 jaar van Frankrijk naar het buitenland, dient de ouder of voogd ervoor in te staan dat deze jongere alle documenten en legitimatiepapieren die voor de grensovergang noodzakelijk zijn bij zich heeft (identiteitsbewijs of paspoort).
 • bij 12.2.1: Als de persoon in het bezit is van het volgende: - In Frankrijk: een carte mobilité inclusion (CMI) met de aantekeningen “invaliditeit” of “prioriteit” - In Duitsland: een Schwerbehindertenausweis (invaliditeitskaart voor ernstig gehandicapten) of medisch attest - In Italië: een door de Azienda Sanitaria Locale (ASL) of het Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) afgegeven certificaat. - In Tsjechië: een geldige, in Tsjechië verstrekte ZTP/P-kaart; en op grond van zijn/haar handicap een reservering, de uitgifte of levering van een ticket of de instap aan boord van het voertuig wordt geweigerd, kan het desbetreffende individu erom verzoeken door een persoon van zijn/haar keuze te worden begeleid die in staat is de hulp te verlenen die hij/zij nodig heeft. De begeleider, die ouder moet zijn dan 18 jaar, wordt kosteloos vervoerd en krijgt, waar mogelijk, een zitplaats toegewezen naast het gehandicapte individu of het individu met beperkte mobiliteit.
 • bij 12.2.3: Toegang tot vervoer is toegestaan voor geleidehonden of hulphonden die personen vergezellen die in het bezit zijn van de carte mobilité inclusion met de aantekening “invaliditeit” of “prioriteit”. Geleide- en hulphonden in opleiding hebben dezelfde rechten. De geleide- of hulphond moet worden geïdentificeerd aan de hand van het identiteitscertificaat van de geleide- of hulphond. Deze dieren zijn vrijgesteld van de muilkorfplicht. Daarnaast moeten ze op internationale lijnen het hondenpaspoort voor internationale reizen bij zich dragen.
 • bij 21.2: Wanneer er na contact met de klantenservice binnen een periode van 60 dagen geen bevredigend antwoord is gegeven, wordt de passagier op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van bemiddeling door kostenloos contact op te nemen met de bemiddelaar van Toerisme en Reizen (Médiation Tourisme et Voyage, MTV). Dat kan ofwel per post, door een brief te sturen naar het volgende adres: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17 (Frankrijk), dan wel elektronisch door het verzoek via het online platform van Médiation Tourisme et Voyage in te dienen, dat te bereiken is via de volgende link: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Italië

 • bij 11.1: Kinderen van 0 tot 3 jaar mogen alleen in geschikte kinderzitjes worden vervoerd. Deze zitjes moeten worden bevestigd met de in de bus aanwezige tweepuntsgordels en worden verstrekt door de volwassenen die de minderjarigen begeleiden. FlixBus is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid en de conformiteit met de wettelijke vereisten van de veiligheidszitjes die worden meegenomen door de volwassenen die de minderjarigen begeleiden.

  Minderjarigen die ten minste 3 jaar oud zijn, mogen alleen met beveiligingssystemen worden vervoerd indien deze zijn goedgekeurd en verenigbaar zijn met hun lengte (artikel 172.6 van de Italiaanse verkeerswetgeving [Codice della Strada]).

  In het geval dat de bus niet is uitgerust met goedgekeurde beveiligingssystemen, mogen minderjarigen alleen met gewone veiligheidsgordels worden vervoerd indien deze verenigbaar zijn met hun lengte. Deze bepaling is alleen van toepassing op kinderen die minder dan 36 kg wegen.

  Alleen de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de minderjarigen zijn aansprakelijk indien zij deze bepalingen niet naleven. Passagiers met een gewicht tot 36 kg en een lengte tot 1,50 m mogen zonder kinderbeveiligingssysteem reizen, mits zij niet op de eerste rij zitten en worden begeleid door een passagier die ten minste 16 jaar oud is.

  Op internationale verbindingen mogen minderjarigen van 0 tot 14 jaar (minderjarigen die nog geen 14 jaar zijn) alleen reizen onder begeleiding van een volwassene (ouders, wettelijke voogd of een andere meerderjarige persoon). Indien minderjarigen jonger dan 14 jaar op internationale verbindingen reizen onder begeleiding van een andere volwassene dan hun ouders of wettelijke voogd, moet deze uitdrukkelijk toestemming verlenen door bij het bevoegde politiebureau (Questura) een toestemmingsbrief te ondertekenen, die via de volgende link kan worden gedownload.

  De geldigheid van de reisvergunning is beperkt tot de enkele reis (die bedoeld is als enkele reis en/of retour) buiten de woonplaats van de minderjarige, met een vastgestelde bestemming.

  Indien minderjarigen van 14 tot 15 jaar (minderjarigen die al 14 maar nog geen 15 jaar zijn) op internationale verbindingen willen reizen zonder begeleiding van een volwassene, moeten hun ouders of wettelijke voogd een schriftelijke toestemming verlenen, die bij het ticket moet worden gevoegd, door het via de volgende link beschikbare formulier te gebruiken.

  Op nationale verbindingen mogen minderjarigen van 0 tot 10 jaar (minderjarigen die nog geen 10 jaar zijn) alleen reizen onder begeleiding van een volwassene (ouders, wettelijke voogd of een andere meerderjarige persoon). Indien minderjarigen jonger dan 10 jaar op nationale verbindingen reizen onder begeleiding van een andere volwassene dan hun ouders of wettelijke voogd, moet deze een schriftelijke toestemming verlenen, die bij het ticket moet worden gevoegd, door het via de volgende link beschikbare formulier te gebruiken.

  Indien minderjarigen van 10 tot 15 jaar (minderjarigen ouder dan 10 maar jonger dan 15 jaar) op nationale verbindingen willen reizen zonder begeleiding van een volwassene, moeten hun ouders of wettelijke voogd een schriftelijke toestemming verlenen, die bij het ticket moet worden gevoegd, door het via de volgende link beschikbare formulier te gebruiken.

  Flix en de FlixCompanies zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht op de minderjarigen.

 • bij 12: Een persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wiens situatie vereist dat hij of zij passende aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan zijn of haar specifieke behoeften worden aangepast. (“Persoon met een handicap of beperkte mobiliteit” of “Gehandicapte”).
 • bij 12.2.1: Een begeleider heeft het recht gratis te reizen indien de passagier kan aantonen dat hij of zij te allen tijde begeleid moet worden. Daartoe moet bij vertrek het juiste document worden getoond waarin vermeld staat dat voortdurende begeleiding noodzakelijk is; in Italië is dat het gezondheidscertificaat (Certificato) dat door de plaatselijke gezondheidsdienst (ASL) of het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) is afgegeven.
 • bij 12.2.3: Hulphonden voor gehandicapten en blindengeleidehonden worden gratis vervoerd op vertoon van een geldig document waaruit een ernstige handicap blijkt of een gelijkwaardig certificaat (zie 12.2.1). Deze dieren moeten op verzoek van de bestuurder of een passagier een muilkorf dragen.

4. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Polen

 • bij 2.2: Deze bepaling laat het recht van de passagier om de vervoersovereenkomst te wijzigen of zich uit de vervoersovereenkomst terug te trekken op de plaats waar de bus tijdens de rit stopt voor routes die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden aangeboden onverlet. Terugtrekking uit de vervoersovereenkomst tijdens de rit moet eerst aan de chauffeur worden gemeld. Als de passagier de vervoersovereenkomst tijdens de rit wil wijzigen, moet hij dit eerst aan de chauffeur melden en een nieuw ticket kopen.
 • bij 3.1: Tickets die zijn gekocht voor routes die worden geëxploiteerd door FlixBus Polska sp. z.o.o. worden beschouwd als factuur in de zin van de Poolse btw-wet.
 • bij 3.2.1: Bij bepaalde bussen is het mogelijk om aan boord tickets te kopen voor routes die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden aangeboden.
 • bij 3.5.4: Voor reizen binnen Polen kunnen daartoe gerechtigde personen tegen een wettelijk gereduceerd tarief reizen, in overeenstemming met de Poolse wet op vervoer tegen een gereduceerd tarief in het openbaar vervoer of andere bepalingen. In dit geval wordt de vergoeding berekend op basis van de wettelijke korting en prijs zoals vermeld in de lijst met vergoedingen die op de opgegeven route van toepassing is. De passagier moet voor het instappen een geldig document overleggen als bewijs dat hij of zij recht heeft op de korting. Informatie over wettelijke concessies waar u recht op heeft en geldige documenten op grond waarvan u kunt bewijzen dat u er recht op heeft, vindt u hier.
 • bij 5: Voor diensten die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden verzorgd, zijn de bepalingen voorzien onder punt 5 ook van toepassing in geval er geen geldig document is dat recht geeft op gratis reizen of een korting op de vervoerskosten.
 • bij 5.3: Voor diensten die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden verzorgd, zijn de hogere vervoerskosten de som van de toepasselijke vervoerskosten en de bijkomende vervoerskosten: PLN 150 - geïnd tijdens de inspectie of PLN 200 - wanneer een betalingsverzoek werd verstuurd.
 • bij 5.4: Voor diensten die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden verzorgd, worden de hogere vervoerskosten en de bijkomende vervoerskosten terugbetaald en het betalingsverzoek geannuleerd, na betaling van de verwerkingsvergoeding van PLN 15 en als de passagier uiterlijk binnen 7 dagen na de reis documenten kan overmaken ter staving van het feit dat de betreffende reis gratis mocht worden geboekt of de passagier recht heeft op een korting op de vervoerskosten. De betreffende documentatie moet worden verzonden via het contactformulier op https://help.flixbus.com/s/home-nl-be?language=nl_BE of per aangetekende brief naar het adres: FlixBus Polska sp. z o.o. ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polen.
 • bij 9.3: In Polen is alcoholgebruik aan boord van de bus niet toegestaan.
 • bij 9.5: Op verbindingen die door FlixBus Polska sp. z.o.o worden verzorgd, is paragraaf 9.5 in die zin van toepassing, dat de passagier een vergoeding moet betalen ter hoogte van het bedrag dat overeenkomst met de hoeveelheid schade die daadwerkelijk geleden is.
 • bij 12: In Polen en op diensten die worden uitgevoerd door FlixBus Polska sp. z o.o., zijn de paragrafen 12.2.3 en 12.2.4 van toepassing op mensen met een handicap met hulphonden zoals gedefinieerd in de relevante wetgeving. De volgende bepalingen zijn van toepassing:
 • bij 12.2.3: De hulphond van een persoon met een handicap wordt zonder extra kosten vervoerd, mits deze een hondentuig draagt en de persoon met een handicap een certificaat heeft dat de status van de hulphond bevestigt en een certificaat van de vereiste veterinaire vaccinaties. Deze dieren hoeven geen muilkorf te dragen.
 • bij 12.2.4: De bepaling is niet van toepassing.
 • bij 18: Op Polen zijn in de plaats van de onder 18 vermelde regelingen de volgende aansprakelijkheidsbepalingen (18.8.1 tot 18.8.9) van toepassing, in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek van Polen en de Poolse wet inzake het vervoer van passagiers:
 • bij 18.8.1: Klachten die voortvloeien uit het vervoerscontract dat met de vervoerder is afgesloten moeten via een formulier op de webportals van Flix schriftelijk bij FlixBus worden ingediend, of per aangetekende brief naar het volgende adres worden gestuurd: FlixBus Polska sp. z.o.o Fabryczna 5A, 00-466 Warschau, Polen. Klachten kunnen binnen één jaar na de datum van de voorgevallen situatie waarop de klacht betrekking heeft, worden ingediend.
 • bij 18.8.2: De klacht moet met name de naam van de persoon die de klacht indient, een beschrijving van de voorgevallen situatie en de daarop gebaseerde beschuldigingen, een opgave van de geleden schade, de te gelde te maken vordering en de handtekening van de indiener van de klacht bevatten. Klachten moeten samen met de originele tickets of kopieën daarvan en andere documenten betreffende de afsluiting van het vervoerscontract, met inbegrip van stukken die bewijzen dat de passagier recht had op gratis vervoer of vervoer tegen een gereduceerd tarief, worden ingediend.
 • bij 18.8.3: Beschrijf in geval van klachten betreffende bagage wat er is gebeurd of wat de schade is.
 • bij 18.8.4: Indien de klacht niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dient deze informatie te worden ingediend. De vervoerder roept de indiener van de klacht in dat geval op om binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de gegevens aan te leveren. Wanneer binnen de aangegeven periode geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, wordt de klacht niet in behandeling genomen.
 • bij 18.8.5: De vervoerder neemt de klacht binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de ingevulde klacht in behandeling.
 • bij 18.8.6: De overige voorwaarden en de gedetailleerde klachtenbehandelingsprocedure zijn geregeld in de Poolse vervoerswet en uitvoeringsregelgeving.
 • bij 19 en 20: Deze bepalingen zijn niet van toepassing op routes die door FlixBus Polska sp. z o.o. worden aangeboden.

5. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Tsjechië

 • bij 3.3.3: Volgens de bepalingen in deel 1840 van Wet nr. 89/2012 van het burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd, zijn speciale voorwaarden betreffende verplichtingen voortvloeiende uit contracten gesloten als overeenkomsten op afstand, waarbij de klant het recht heeft binnen veertien dagen het contract te annuleren, niet van toepassing op personenvervoerscontracten.
 • bij 11.2 t/m 11.4: In plaats van de leeftijdsbeperking vermeld onder 11.2 en 11.4 mogen kinderen jonger dan zes jaar alleen worden vervoerd als ze worden vergezeld van een persoon ouder dan tien jaar.
 • bij 11.5: Passagiers tot zes jaar worden gratis vervoerd; dit is niet van toepassing op het tweede of ieder daaropvolgende kind dat vergezeld wordt door dezelfde passagier, of als het kind een eigen stoel krijgt toebedeeld op verzoek van de passagier die het kind vergezelt. Passagiers in de leeftijd van zes tot achttien jaar reizen met korting.
 • bij 12: Binnen Tsjechië kunnen personen met een handicap of beperkte mobiliteit tegen een lager tarief reizen, mits zij een geldige, in Tsjechië verstrekte ZTP- of ZTP/P-kaart kunnen laten zien.
 • bij 12.2.1: Een begeleider wordt gratis vervoerd als kan worden aangetoond dat voortdurende begeleiding noodzakelijk is. Bij vertrek moet hiervoor een document worden getoond waarin de noodzaak van voortdurende begeleiding is aangegeven. In Tsjechië is dit een geldige, in Tsjechië verstrekte ZTP/P-kaart.
 • bij 12.2.4: De bepaling is niet van toepassing.
 • bij punt 17.2: In het geval een passagier een ticket voor een enkele reis heeft, waarvan de bus op het vertrekpunt een vertraging heeft van 60 minuten of langer, en de passagier besluit om niet mee te gaan met de bus, heeft hij/zij recht op restitutie van de ritprijs.
 • bij 18.1 t/m 18.3, 18.6, 18.7: De wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zijn van toepassing.
 • bij 18.4.2: In plaats van de opgenomen bepaling is het volgende van toepassing: de passagier heeft recht op een terugbetaling van bewezen schade aan verloren bagage die in de bagageruimte is vervoerd, tot een maximum van CZK 3.000.
 • bij 19: Naast deze algemene vervoersvoorwaarden is het Besluit nr. 175/2000 van het ministerie van transport en communicatie inzake regelgeving voor openbaar personenvervoer op de weg en op het spoor, of andere toepasselijke wetgeving, van toepassing.
 • bij 20: Elke mogelijke rechtszaak tussen FlixBus CZ s.r.o. en een passagier wordt aanhangig gemaakt bij een rechtbank in Tsjechië. 

6. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Zweden

 • bij 17.2: 
  • Vertragingen bij reizen op lijnen met een totale afstand van minder dan 150 km. (bijv. lijn 690 van Arlanda naar Stockholm C)
   • Voor reizen op lijnen met een totale afstand van minder dan 150 km gelden andere bepalingen waar het gaat om een vertraging van meer dan 20 minuten.
   • Passagiers kunnen ervoor kiezen de reis met andere vervoersmiddelen af te ronden of deze met de vertraagde bus voort te zetten; in beide gevallen hebben ze recht op financiële compensatie. Het recht op financiële compensatie is niet afhankelijk van de afstand die u zelf aflegt, maar alleen van de totale afstand van de buslijn waarvan u gebruik maakt.
  • Vergoeding voor andere vervoersmiddelen.
   • Indien er redelijke aanwijzingen bestaan om aan te nemen dat passagiers meer dan 20 minuten te laat op hun bestemming zullen aankomen, zijn passagiers gerechtigd om eerst de reis te voltooien door middel van andere vervoersmiddelen en daarna een vergoeding te krijgen voor het alternatieve vervoer. Het alternatieve vervoer kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer, een taxi of een eigen auto zijn. Vergoedingsaanvragen voor een taxirit kunnen alleen worden gehonoreerd indien de rit plaatsvond van en naar de exacte stations die waren geboekt of gepland.
   • De kosten voor alternatief vervoer moeten redelijk zijn in verhouding tot de omstandigheden en mogen niet meer bedragen dan 1/40 van het basisbedrag van de prijs, zoals vastgelegd in de Zweedse sociale verzekeringswet (2010:110 - 1.182,50 SEK voor het jaar 2020). Er zijn geen vooraf vastgestelde grenzen aan wat redelijke kosten zijn, dit moet in elk afzonderlijk geval worden bepaald.
   • Passagiers hebben mogelijk ook recht op compensatie voor andere vervoersmiddelen in geval van een vertraging, zelfs als ze geen buskaartje hebben kunnen kopen. De bus dient meer dan 20 minuten vertraging te hebben en de passagiers dienen met name specifiek te hebben gepland om met precies die bus te reizen die vertraging opgelopen heeft. Er moet worden aangetoond dat de passagiers enige voorbereidingen hebben getroffen, bijvoorbeeld door middel van het feit dat ze bij de bushalte/het busstation aanwezig zijn om met de vertraagde bus te reizen. 
  • Restitutie van ticketprijzen
   • Als passagiers ervoor kiezen om hun reis voort te zetten met de vertraagde bus, hebben ze recht op restitutie van de ticketprijs:
    • Als de reis meer dan 20 minuten vertraging oploopt, hebben ze recht op restitutie van 50 procent van de ticketprijs.
    • Als de reis meer dan 40 minuten vertraging oploopt, hebben ze recht op restitutie van 75 procent van de ticketprijs.
    • Als de reis meer dan 60 minuten vertraging oploopt, hebben ze recht op restitutie van 100 procent van de ticketprijs.
   • Passagiers die een verzoek tot restitutie voor de kosten van alternatief vervoer indienen, moeten binnen twee maanden na de dag waarop de vertraging heeft plaatsgevonden een claim indienen.

7. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor het Verenigd Koninkrijk:

 • bij 11.3: Geldt alleen voor reizen die binnen het VK blijven.
 • bij 11.4: Bij reizen buiten het Verenigd Koninkrijk moet het kind ten minste 16 jaar oud zijn om zelfstandig te reizen.

8. Aanvullingen op de Bijzondere voorwaarden personenvervoer voor Spanje

 • bij 19: Flix SE doet uitdrukkelijk afstand van en sluit de bevoegdheid uit van de Juntas Arbitrales del Transporte (transportarbitragecommissies) voor de beslechting van geschillen met betrekking tot de diensten die zij verleent. Als passagiers claims indienen bij Juntas Arbitrales del Transporte, worden ze geïnformeerd over alternatieve opties voor geschillenbeslechting.

9. Aanvullende vervoersvoorwaarden voor Griekenland

 • bij 9: De volgende passagiersverplichtingen zijn van toepassing:
  • Passagiers mogen geen lawaai maken (bijvoorbeeld de radio afspelen op een luidspreker).
  • Ze mogen geen stickers plakken, gedrukt materiaal delen, koopwaar verhandelen, geen enkele vorm van propaganda verspreiden, geen muziekinstrumenten spelen en niet bedelen.
 • bij 11.2: Kinderen en minderjarigen die nog geen 7 jaar oud zijn, mogen alleen reizen op alle nationale en internationale lijndiensten onder begeleiding van een volwassene.
 • bij 11.3: Kinderen en minderjarigen tussen de 7 en 14 jaar mogen alleen reizen als een ouder of wettelijke voogd bij de boeking schriftelijk heeft bevestigd dat de minderjarige capabel en in staat is om zonder begeleiding en zonder toezicht te reizen. Flix, FlixCompanies en hun verbonden ondernemingen nemen uitdrukkelijk geen enkele verantwoordelijkheid op zich om toezicht te houden op een minderjarige. Alleenreizende kinderen mogen niet ‘s nachts en niet over nationale grenzen reizen. Ook mogen kinderen die alleen reizen niet worden toegelaten op reizen waarbij moet worden overgestapt.
 • bij 11.4: In het geval van lijndiensten tussen Griekenland en lidstaten van de EU mogen kinderen en minderjarigen zelfstandig reizen vanaf de leeftijd van 6 jaar. In het geval van kinderen die worden begeleid, moeten eventuele wandelwagens door de begeleider van het kind in de bagageruimte worden geplaatst.
 • bij 16.1: Passagiers die reizen tussen Griekenland en andere lidstaten mogen kleine dieren vervoeren onder de verantwoordelijkheid van de passagier en ter beoordeling van de chauffeur of ander bevoegd personeel van de vervoerder, afhankelijk van de bezetting (capaciteit) van het voertuig en de veiligheid van de passagiers (met uitzondering van hulp- en geleidehonden) als:
  • ze worden vervoerd in een veilig, afgesloten transportkooi van max. 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • ze worden vergezeld door hun eigenaar of houder.
  • de eigenaar of houder heeft een gezondheidskaart of paspoort van het dier bij zich.
  • de eigenaar of houder van het dier blijft in de buurt en zorgt ervoor dat de andere passagiers geen last ondervinden of gewond raken.
  • De dieren worden op lege stoelen in de voertuigen gezet, niet in de gangpaden, bij de in- en uitgangen en bij de ticketvalidatie, zodat het veilige vervoer van andere passagiers niet in gevaar komt.
  • In het geval van lijndiensten en niet-lijndiensten tussen steden en binnen de EU moeten de dieren verplicht in het reizigergedeelte worden vervoerd en in geen geval in het bagageruim (met inbegrip van dieren in pakketten).
  • In het bijzonder moeten hulp- en geleidehonden, te weten getrainde blindengeleidehonden en hulphonden voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, samen met honden tijdens de trainingsprocedure als geleidehond als volgt worden vervoerd:
  • zonder kooi en muilkorf, als ze aangelijnd zijn, ongeacht hun grootte.
  • De gebruiker of trainer van de hulp- en geleidehond, naargelang het geval, moet op verzoek van de vervoersbewijscontroleur of het speciaal hiervoor bevoegde personeel de wettelijk vereiste documenten bij zich hebben en kunnen laten zien waaruit blijkt dat het dier voldoende getraind is (als het getraind is of getraind wordt), dat het gezond is en dat de gebruiker of trainer van de hond in het bezit is van de toepasselijke certificaten en bewijzen omtrent het gebruik van het dier.
  • Als de gebruiker of trainer een EU-burger of burger van een niet-EU-land is, maar voor een korte periode in Griekenland verblijft, dan moeten de vereiste documenten, zoals uitgegeven door een officiële instantie of organisatie uit het land van herkomst, zijn vertaald in het Engels. Als het gaat om een langdurig verblijf in Griekenland (bijv. voor werk, permanent verblijf, enz.) moeten de bovengenoemde documenten officieel in het Grieks zijn vertaald door Griekse autoriteiten in het buitenland (ambassades, enz.), volgens de bepalingen van de relevante wetgeving.
  • De gebruiker of trainer van de hulp- en geleidehond, naargelang het geval, moet ervoor zorgen dat het voertuig schoon blijft en dat de andere passagiers zich ongehinderd kunnen verplaatsen en bewegen.

Opgemerkt wordt dat in het geval van het veroorzaken van schade, de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de aansprakelijkheid van de houder van een dier voor schade die hij een ander toebrengt, van toepassing zijn (art. 924 BW).

 • bij 14: De vervoerder en zijn partners zijn verplicht de passagiers te verzekeren in geval van een verkeersongeval, gedurende de volledige duur van het vervoer tot en met het moment van in- en uitstappen van het voertuig.